جام کارون بین المللی می شود

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خوزستان آقای “شهرام حیدری” در جلسه مجمع انتخاب رئیس هیات شطرنج خوزستان خبر…