چهار انتصاب در هیات شطرنج خوزستان

رئیس هیات شطرنج خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان نوید کمائی را به عنوان مسئول کمیته داوران، مزدک ارزانی پور را…